Skip to main content

LPG station in Purmerend, omvang exceptieve toets

14 januari 2022

In de uitspraak van de Afdeling van 12 januari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:72 wordt eindelijk een eindoordeel gegeven over de omgevingsvergunning en een bestemmingsplan voor een LPG station in Purmerend (Wheermolen). Deze procedure loopt al vanaf 2013.
Op het perceel John F. Kennedyplein 30 is sinds 1972 een tankstation gevestigd. Vanaf 1977 verkoopt het tankstation ook LPG. In het plan is het bestaande tankstation als zodanig bestemd, met inbegrip van de verkoop van LPG. Een omwonende die op 125 meter afstand woont van dit tankstation heeft beroep ingediend. Het beroep heeft alleen betrekking op de verkoop van LPG. In deze zaak is èn de staatsraad advocaat-generaal een conclusie gevraagd over exceptieve toetsing, waarover de staatsraad advocaat-generaal op 22 december 2017 (nr. ECLI:NL:RVS:2017:3557) heeft geconcludeerd. Deze conclusie is verwerkt in een verwijzingsuitspraak van 30 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:260. Vervolgen zijn pre-judiciële vragen gesteld over de verenigbaarheid van de voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden met het Unierecht. Bij arrest van 20 mei 2021, ECLI:EU:C:2021:398, heeft het Hof van Justitie de gestelde vragen beantwoord.

Aan de omgevingsvergunning zijn twee nieuwe voorschriften verbonden. Eén van die voorschriften houdt in dat voor het bevoorraden van het tankstation met LPG alleen tankwagens mogen worden gebruikt met hittewerende bekleding. Volgens een omwonende is dat veiligheidsvoorschrift in strijd met het Europees recht. Het Hof van Justitie deelt deze mening: Europese lidstaten mogen zelf geen strengere veiligheidsvoorschriften stellen aan het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg dan die de lidstaten onderling hebben afgesproken. Het voorschrift had daarom niet gesteld mogen worden.
Deze conclusie heeft ook gevolgen voor het bestemmingsplan. In een bijlage bij de Revi (Bijlage 1, Tabel1) zijn afstanden opgenomen voor het bepalen van het plaatsgebonden risico van het LPG-tankstation. Deze afstanden zijn gebaseerd op de veronderstelling dat LPG-tankstations worden bevoorraad door tankwagens die voorzien zijn van een hittewerende bekleding. Daardoor kunnen kleinere veiligheidsafstanden worden gehanteerd. Dit is echter een onjuist uitgangspunt, nu de hittewerende bekleding in strijd is met het Unierecht. Door bij het vaststellen van het plan aan te sluiten bij deze afstanden, is het bestemmingsplan onvoldoende gemotiveerd en onvoldoende zorgvuldig tot stand gekomen.

Via aanvullend onderzoek waaruit volgt dat ook zonder hittewerende bekleding de woningen buiten de risicosfeer liggen, heeft de gemeenteraad bewerkstelligt dat de rechtsgevolgen van het bestemmingsplan toch in stand blijven.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike