Skip to main content

Lozingen vanuit een voormalige stortplaats

29 augustus 2017

De Coupépolder bij Alphen aan de Rijn was tot 1985 in gebruik als stortplaats. Vooral dankzij illegale stortingen van giftig afval is de naam daarna synoniem geworden voor een van de meest beruchte bodemverontreinigingen in de jaren ’80. Inmiddels is de verontreiniging aangepakt met behulp van de bekende trits isoleren, beheersen en controleren. Op het terrein van de stortplaats bevindt zich tegenwoordig een golfbaan, terwijl in het voormalige stortlichaam een systeem van drainagebuizen is aangelegd, waarmee verontreinigd water via een opvanggemaal wordt afgevoerd naar de gemeentelijke vuilwaterriolering. Na zuivering wordt het afvalwater vervolgens geloosd in de Oude Rijn. De afvoer naar de vuilwaterriolering gebeurt op grond van een gemeentelijk maatwerkvoorschrift dat is gebaseerd op het Besluit lozen buiten inrichtingen, een AMvB op grond van o.a. de Waterwet. De Stichting Waakhond die de ontwikkelingen rond de bodemverontreiniging kritisch volgt, komt tegen dit maatwerkvoorschrift op. Volgens de Stichting gaat het hier namelijk om een lozing vanuit een inrichting en is het Besluit lozen buiten inrichtingen daarom niet van toepassing. De Afdeling Bestuursrechtspraak denkt hier anders over. In haar uitspraak van 5 april 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:919) oordeelt de Afdeling dat er geen bindingen zijn tussen de golfbaan (een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer) en de installatie waarmee het verontreinigd water wordt afgevoerd. De exploitant van de golfbaan heeft namelijk geen zeggenschap over deze installatie (die zeggenschap ligt bij burgemeester en wethouders van Alphen a/d Rijn) en daarom behoort deze installatie niet tot dezelfde onderneming als de golfbaan. Omdat de stortactiviteiten zijn beëindigd en het terrein inmiddels voor een golfbaan wordt gebruikt, is ook niet langer sprake van een inrichting voor het storten van afvalstoffen. Tot slot overweegt de Afdeling dat de nazorg van een voormalige stortplaat niet een (quasi-)bedrijfsmatige activiteit is en dat daarom het drainagestelsel c.a. ook op zichzelf beschouwd niet kan worden aangemerkt als een inrichting.