Skip to main content

Ladder voor duurzame verstedelijking: verwijzing naar DPO onvoldoende

In de uitspraak van 13 augustus 2014, nr. 201309111/1/R4, staat de vraag centraal of de gemeenteraad van de gemeente Albrandswaard de behoefte aan stedelijke ontwikkeling voldoende heeft gemotiveerd in de plantoelichting. In het bestemmingsplan ‘Poortugaal Dorp’ werd onder meer de uitbreiding van detailhandel mogelijk gemaakt met de bestemming ‘Gemengd’ en de aanduiding ‘wro-zone -wijzigingsgebied 2’. Appellanten vrezen overcapaciteit en leegstand en stellen dat de gemeenteraad onvoldoende heeft gemotiveerd dat er behoefte bestaat aan extra detailhandel. De gemeenteraad stelt zich op het standpunt dat de Ladder voor duurzame verstedelijking is toegepast in de plantoelichting en dat daarnaast uit het Distributieplanologisch onderzoek (‘DPO’) blijkt dat er ruimte is voor detailhandel.

De AbRvS gaat niet mee met het betoog van de gemeenteraad. De AbRvS merkt op dat de plantoelichting geen verantwoording bevat, dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte. Daarnaast blijkt ook uit het DPO niet eenduidig dat er uitbreidingsruimte aanwezig is. De AbRvS gaat over tot vernietiging van de plandeel met de bestemming ‘Gemengd’ en de aanduiding ‘wro-zone -wijzigingsgebied 2’.