Skip to main content

Ladder DUVE en VNG-brochure

AbRvS 26 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3110. Bij besluit van 6 juli 2017 heeft de raad van de gemeente Voorschoten het bestemmingsplan “Roosenhorst” vastgesteld. Het plan maakt het mogelijk om op voormalige glastuinbouwgebieden woningbouw te realiseren. De Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten (OGLV) betoogt dat het plan in strijd is met de ladder voor duurzame verstedelijking. Daartoe stelt de OGLV dat de zogenoemde zachte plancapaciteit en het bestaande aanbod in de ladderonderbouwing ten onrechte buiten beschouwing zijn gelaten. Volgens de Afdeling hoeft bij de beoordeling van het bestaande aanbod geen rekening te worden gehouden met voornemens voor stedelijke ontwikkeling die ten tijde van het plan onvoldoende concreet waren. De raad heeft bij de beoordeling van het aanbod rekening gehouden met het bestaande aanbod aan woningen en met woningbouwlocaties die zijn opgenomen in ontwerpbestemmingsplannen en vastgestelde bestemmingsplannen.

De tot de zachte plancapaciteit behorende plannen waren niet zodanig concreet of vaststaand dat de raad bij de beoordeling van het bestaande aanbod niettemin met die plannen rekening had moeten houden. Een appellante betoogt verder dat het plan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, omdat de bedrijfsvoering van het glastuinbouwbedrijf dat wordt geëxploiteerd op haar perceel, belemmerd zal worden door de in het plan voorziene woningen. Uit de plantoelichting blijkt dat de raad bij de beoordeling van de ruimtelijke gevolgen aansluiting heeft gezocht bij de VNG-brochure. Niet in geschil is dat een richtafstand van 30 m wordt aanbevolen.

Om de juiste richtafstand te bepalen, moet worden uitgegaan van de grens van de bestemming die bedrijven (of andere milieubelastende functies) toelaat. Volgens de Afdeling wordt niet aan de richtafstand voldaan. De raad had dan ook onderzoek moeten doen naar het woon- en leefklimaat van de voorziene woningen en moeten motiveren waarom hij een kleinere afstand heeft aangehouden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob