Skip to main content

Ladder duurzame verstedelijking, functiewijziging ook nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6 Bro

In de uitspraak van 18 juni 2014, nr. 201309201/1/A1 heeft de Afdeling het beroep tegen een aan Aldi Vastgoed B.V. verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een supermarkt op een bedrijventerrein beoordeeld. Aangevoerd is dat deze ontwikkeling een nieuwe stedelijke ontwikkeling is, als bedoeld in artikel 3.1.6. Bro. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat het project geen nieuwe detailhandelslocatie betreft, maar slechts een andere vorm van detailhandel op een bestaande locatie mogelijk maakt, zodat geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro. Het college wordt hierin niet gevolgd. De omgevingsvergunning is verleend voor een supermarkt op een deel van een bestaand bedrijventerrein waar zich nog geen bebouwing bevindt. Dat het perceel is gelegen in bestaand stedelijk gebied, maakt, anders dan het college aanvoert, echter niet dat het project geen nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6., tweede lid, van het Bro betreft.

Omdat het project voorziet in een functiewijziging van “Bedrijfsdoeleinden met perifere detailhandel” naar een grootschalige detailhandelsvoorziening die mogelijk wordt gemaakt door de bouw van een nieuwe supermarkt, dient het project te worden aangemerkt als nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6, tweede lid, gelezen in samenhang met artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, van het Bro. Dit betekent dat het college het besluit van 15 mei 2013 diende te motiveren aan de hand van de stappen als bedoeld in voormeld artikel. In de ruimtelijke onderbouwing noch het rapport van Seinpost Adviesbureau “Aldi-supermarkt Echt, Ruimtelijk-economisch onderzoek naar de verplaatsing van Aldi-supermarkt in Echt” van april 2012, waarnaar in de ruimtelijke onderbouwing is verwezen, is ingegaan op artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro. Het besluit van 15 mei 2013 is dan ook in strijd met artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro tot stand gekomen.