Skip to main content

Inpassingsplan “N629 Oosterhout – Dongen”

27 november 2020

AbRvS 25 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2810. Bij besluit van 28 september 2018 hebben provinciale staten van Noord-Brabant het inpassingsplan “N629 Oosterhout – Dongen” vastgesteld. Het inpassingsplan voorziet in de ontwikkeling van een nieuwe provinciale weg N629 die de gemeenten Oosterhout en Dongen met elkaar verbindt. De nieuwe weg heeft o.a. tot doel verkeersproblemen op te lossen.

De Milieuvereniging Oosterhout betoogt dat niet de zekerheid is verkregen dat het inpassingsplan de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Langstraat als gevolg van stikstofdepositie niet zal aantasten. Deze vereniging heeft als statutaire doelstelling het bevorderen van natuurbehoud, milieubesef, milieubeheer en leefbaarheid in Oosterhout en haar omgeving. Volgens de Afdeling strekt de statutaire doelstelling van de milieuvereniging, gelet op het beschreven doel en werkgebied, niet tot bescherming van natuurwaarden binnen het Natura 2000-gebied Langstraat omdat dat gebied niet tot Oosterhout en haar omgeving behoort. Daarbij acht de Afdeling van belang dat Langstraat niet in de gemeente Oosterhout of de daaraan grenzende gemeente Dongen ligt, maar in de verderop gelegen gemeente Waalwijk, en dat de kortste afstand tussen de gemeentegrens van Oosterhout en Langstraat ongeveer 3 km bedraagt.

De Milieuvereniging en andere appellanten betogen verder dat niet voldaan is aan de  voorwaarden als bedoeld in artikel 5.3 van de Verordening ruimte Noord-Brabant. In dit artikel is bepaald dat aantasting van Natuur Netwerk Brabant (NNB) niet is toegestaan tenzij er sprake is van een groot openbaar belang, er voor de ontwikkeling geen alternatieve locaties voorhanden zijn buiten het NNB, er geen andere oplossingen voorhanden zijn en de negatieve effecten worden gecompenseerd. De Afdeling is van oordeel dat er sprake is van een groot openbaar belang omdat de nieuwe weg de verkeersproblemen op de bestaande N629 oplossen. Ook zijn er geen geschikte alternatieven; alle andere alternatieven zouden het NNB ook aantasten. Bovendien wordt de aantasting van natuur gecompenseerd door de aanleg van natuur in onder meer de Oranjepolder.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob