Skip to main content

Hersteld aanwijzingsbesluit Veluwe

28 augustus 2017

De uitspraak van de AbRvS van 21 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1650 over het “herstelde” aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000-gebied “Veluwe” is om drie redenen wel aardig om te noemen. Ten eerste: een van de appellanten die opkomt tegen dit herstelde aanwijzingsbesluit betreft Stichting Het Geldersch Landschap en de staatsecretaris betoogt dat deze Stichting niet ontvankelijk is in het beroep omdat haar belang in dit beroep niet wordt ontleend aan haar statutaire doelstelling. Dit betoog miskent echter het feit dat de Stichting eigenaar is van 11 terreinen, die zijn gelegen binnen de begrenzing van het Natura-2000-gebied. De Afdeling oordeelt dat niet valt in te zien waarom een eigenaar van gronden binnen dit gebied geen belang zou hebben bij een besluit tot aanwijzing.

Ten tweede: de stichting doet een beroep op het verbod op “reformatio in peius”, hetgeen erop neerkomt dat degene die beroep heeft ingesteld in beginsel niet in een slechtere positie mag komen te verkeren dan de situatie waarin degene zou hebben verkeerd indien hij geen rechtsmiddel zou hebben aangewend. De agrarische gronden van de stichting waren eerst wel uitgezonderd van het aangewezen gebied en door het vervallen van de exclaveringsformule niet meer. De Afdeling herhaalt nog eens dat dit verbod niet geldt als meerdere belanghebbenden met tegengestelde belangen beroep hebben ingesteld en de ene appellant ten gunste van de andere appellant in een nadeliger positie wordt gebracht, hetgeen in deze zaak het geval is.

En ten derde: de reden dat de generieke exclavering is komen te vervallen heeft te maken met de enorme variatie in gebruik en ligging van de betreffende agrarische gronden. Op perceelsniveau is bezien aan de hand van de meest recente gegevens over de leefgebieden van vogelsoorten waarvoor de Veluwe is aangewezen, waaronder de wespendief, of de exclavering behouden kon blijven (in een rapport van SOVON). Zo valt potentieel leefgebied van de wespendief, waaronder kleine, door bos of laanbomen omzoomde gras- en akkerpercelen nu binnen het aanwijzingsgebied van de Veluwe. De stand van de wespendief (en ook zwarte specht) op de Veluwe houdt de gemoederen al enkele jaren bezig (zie bijvoorbeeld ECLI:NL RVS:2017:847 en 2016:2259), vandaar deze signalering.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan