Skip to main content

Handhaving wegafsluiting APV en doorkruising Wegenwet

In een uitspraak van 21 oktober 2015 van de AbRvS (ECLI:NL:RVS:2015:3253) speelt de vraag of handhavend mocht worden opgetreden tegen de afsluiting van een weg ‘Oude Dijk’ voor verkeer. Die afsluiting was door de eigenaar van zijn deel van de weg bewerkstelligd door diverse voorwerpen op de weg te plaatsen, waaronder hekwerken, betonpalen en een stapel tegels. Het bevoegd gezag besloot handhavend op te treden op grond van de APV.

Artikel 2.1.5.1 APV bepaalt dat het verboden is zonder vergunning de weg anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

Onder verwijzing naar een eerdere uitspraak, stelt de Afdeling voorop dat de bevoegdheid tot handhaving op grond van de APV alleen bestaat voor zover het stelsel uit de Wegenwet niet wordt doorkruist. Uit dit stelsel vloeit immers voort dat een rechthebbende slechts gehouden is verkeer op zijn weg te dulden, voor zover die weg openbaar is. Dit betekent dat het bevoegd gezag alleen bevoegd is tot handhaving wegens de door rechthebbende aangebrachte belemmeringen van die openbaarheid, als de weg openbaar is in de zin van de Wegenwet.

Vraag die dan ook in deze zaak centraal staat is of de Oude Dijk een openbare weg is in de zin van de Wegenwet. Dat is onder meer het geval als de weg – kort gezegd – gedurende dertig achtereenvolgende jaren voor een ieder toegankelijk is geweest (artikel 4, eerste lid, Wegenwet).

In dit geval blijkt uit historisch onderzoek door het bevoegd gezag dat de Oude Dijk in de periode 1914-1925 als doorlopende weg op topografische kaarten was weergegeven. Verder is de Oude Dijk bij vaststellingsbesluit in 1951 en in een bestemmingsplan van 1984 als doorlopende weg aangemerkt. Ook zijn er diverse bewonersverklaringen dat de weg meer dan dertig jaar voor ieder toegankelijk is geweest totdat aangeschreven de weg in 2011 afsloot.

Voornoemde omstandigheden maken volgens de Afdeling dat de Oude Dijk een openbare weg is in de zin van de Wegenwet en dat aangeschrevene het daarom heeft te dulden dat de Oude Dijk voor verkeer toegankelijk is. Daarmee doorkruist handhaving in dit geval op grond van de APV het stelsel van de Wegenwet niet en was het bevoegd gezag bevoegd handhavend op te treden.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique