Skip to main content

Handhaving ten aanzien van monumentale status interieur

30 april 2021

Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder f, Wabo is het – samengevat – verboden zonder omgevingsvergunning een rijksmonument aan te passen. De beschermenswaardige onderdelen van een rijksmonument zijn terug te vinden in de redengevende omschrijving per monument. In AbRvS 28 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:906, werd de exploitant van een hotel o.a. aangeschreven op het zonder vergunning verbouwen van een rijksmonument. Volgens de exploitant was echter alleen de buitenkant van het gebouw in de aangewezen als rijksmonument en hadden de verbouwingen alleen intern plaatsgevonden. En, voor zover ook de binnenkant onderdeel was van het monument, was de last volgens appellant onvoldoende duidelijk: hij ontkent onder verwijzing naar fotomateriaal dat hij zeventiende-eeuwse (gips)elementen heeft verwijderd en stelt dat er naar zijn weten nooit een schouw, historische deuren of een historische trap aanwezig zijn geweest, laat staan dat hij moeten weten hoe deze gerestaureerd/gereconstrueerd moeten worden.

Volgens de Afdeling wordt in de redengevende omschrijving in kwestie niet expliciet ook het interieur genoemd, maar laat dat onverlet dat het interieur wel bescherming kan genieten op grond van het aanwijzingsbesluit. In dit geval was de redengevende omschrijving heel summier, maar baseerde het college zich op een latere, aan de last ten grondslag gelegde notitie, door een stedelijk bouwhistoricus. Weliswaar volgde uit die notitie dat de schouw, deuren, trap en plafond monumentale waarde hebben (gehad), maar niet of deze onderdelen ook bescherming toekwamen omdat het niet duidelijk is of deze monumentale onderdelen aanwezig/intact waren op het moment dat het pand als rijksmonument werd aangewezen. De Afdeling oordeelt daarom dat op basis van deze notitie niet kon worden vastgesteld of sprake was van een overtreding van artikel 2.1, eerste lid, onder f, Wabo.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique