Handhaving en prioriteitstelling

3 september 2021

In de uitspraak van 1 september 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1961) is een situatie aan de orde waarin het college van B&W vanwege capaciteitsproblemen prioriteiten heeft gesteld voor verschillende soorten overtredingen. Voor het college heeft een overtreding zoals waar het in deze zaak om gaat (inzake erfafscheidingen) een lage prioriteit. Toch was besloten in dit geval tot handhaving over te gaan. Daar was overtreder het niet mee eens.

De Afdeling overweegt dan dat het mogelijk is dat in het kader van handhavingsbeleid prioriteiten worden gesteld. Wanneer door een belanghebbende om handhaving wordt verzocht, kan echter niet uitsluitend onder verwijzing naar de prioriteitstelling van handhaving worden afgezien. Alleen onder bijzondere omstandigheden immers mag van handhaving worden afgezien. De keuze van een bestuursorgaan om in verband met een beperkte handhavingscapaciteit een bepaalde overtreding een lage prioriteit toe te kennen, geldt niet als een bijzondere omstandigheid. Het orgaan zal dus na een verzoek om handhaving een afweging moeten maken in het individuele geval, waarbij de belangen van de verzoeker worden betrokken. Bij deze afweging moet het bestuursorgaan bezien of het ondanks de prioritering in dit geval toch moet optreden.

Het resultaat van die afweging kan zijn dat van handhaving wordt afgezien, gelet op het karakter van het overtreden voorschrift, het daarbij betrokken algemene belang en de belangen van de verzoeker. Leidt de naar aanleiding van een verzoek van een belanghebbende uitgevoerde beoordeling of handhavend moet worden opgetreden daarentegen tot het nemen van een sanctiebesluit, dan levert dat op zichzelf geen strijd met het gelijkheidsbeginsel op ten opzichte van gevallen waarin niet om handhaving is verzocht en geen sanctiebesluit is genomen. In die gevallen doet zich immers niet de omstandigheid voor dat een verzoek is gedaan waarmee in de bestuurlijke afweging rekening moet worden gehouden.

Uit de uitspraak blijkt verder dat het zaak is om bij prioriteitstelling in het concrete geval een afweging te maken en die afweging in het besluit te benoemen. In dit geval had het college niet voldoende inzichtelijk gemaakt waarom was overgegaan tot handhaving, terwijl handhaving tegen overtredingen als hier aan de orde (erfafscheidingen) een lage prioriteit heeft.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.