Skip to main content

Grondwerkzaamheden strijdig met bestemming groen

Het college van B&W van de gemeente Apeldoorn heeft aan een partij twee lasten onder bestuursdwang opgelegd. Ten eerste is de partij gelast om een bijbehorend bouwwerk te verwijderen en verwijderd te houden. De tweede last hield in dat de partij het gebruik van de groenstrook in strijd met het bestemmingsplan diende te beëindigen en beëindigd te houden en de groenstrook te herstellen. Ten behoeve van deze last diende de partij schone zwarte grond aan te brengen en dient zij de groenbeplanting te herstellen. Deze tweede last staat centraal in de uitspraak van de AbRvS van 23 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2962.

 

Op grond van het bestemmingsplan geldt op het perceel de bestemming ‘Groen’. Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor groenvoorzieningen met de daarbij behorende bouwwerken, waaronder begrepen speel- en klimtoestellen. De rechtbank had – zo leiden wij af uit de uitspraak – kennelijk geoordeeld dat het ontgraven het perceel, waarbij het wortelstelsel van aanwezige bomen was beschadigd, en het verwijderen van de groenbeplanting, niet strijdig was met het bestemmingsplan.

 

De AbRvS concludeert anders en is van oordeel dat deze grondwerkzaamheden een zelfstandige overtreding van het bestemmingsplan zijn. Te meer, aangezien de activiteiten uitsluitend hebben plaatsgevonden ten dienste van de realisering van het (illegale) bijbehorende bouwwerk. Bovendien acht de AbRvS van belang dat het herstellen van de groenstrook in de oude situatie, ertoe kan bijdragen dat de overtreding wordt beëindigd. De rechtbank heeft dit ten onrechte niet onderkend. Er volgt vernietiging van de uitspraak van de rechtbank, voor zover die betrekking heeft op de tweede last. De tweede last blijft hierdoor in stand.

 

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke