Skip to main content

Geweigerde omgevingsvergunning. Intensieve veehouderij en gezondheid. Endoxinetoetsingskader 1.0

22 mei 2020

Een pluimveehouder vraagt een veranderingsvergunning aan voor zijn inrichting om zo te kunnen overschakelen op òf 85.000 vleeskuikens òf 22.000 leghennen. B&W Heeze-Leende weigeren deze aanvraag op grond van de Notitie ‘Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid: Endotoxine toetsingskader 1.0’. Dit is een notitie van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht van 25 november 2016. Deze Notitie normeert de maximale blootstelling aan endotoxinen in de buitenlucht met behulp van risicocontouren rond individuele veehouderijen. Binnen deze contouren is een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in beginsel niet gewaarborgd. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak had op verzoek van de rechtbank de uitgangspunten in de Notitie gecontroleerd en geconcludeerd dat deze juist zijn.

In hoger beroep betoogt de pluimveehouder dat er nog geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten zijn over de risico’s van de uitstoot van endotoxines voor de gezondheid. In zijn optiek hadden B&W daarom de vergunning niet mogen weigeren. Volgens de pluimveehouder had de Notitie hooguit, en in lijn met eerdere rechtspraak, kunnen leiden tot het verbinden van beperkende voorschriften aan de vergunning. De Afdeling hier anders over: burgemeester en wethouders mogen ‘zekerheidshalve’, aldus de Afdeling, gezien de mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van de uitstoot van endotoxinen, bij nieuwe ontwikkelingen het endotoxinekader als toetsingskader hanteren. AbRvS 20 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1267.

Endotoxinen zijn overigens simpel gezegd celwandresten van bacteriën; zie Infomil.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan