Skip to main content

Gevolgen ontbreken parkeernormen in bestemmingsplan

In de uitspraak van de AbRvS van 19 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2634, speelt de vraag of de gemeenteraad terecht geen supermarkt in het facetbestemmingsplan Gemengd Noord- en Zuid Scharwoude heeft toegelaten. De reden waarom deze uitspraak is geselecteerd vloeit voort uit het feit dat in het bestemmingsplan geen parkeernormen zijn opgenomen. Appellant stelt dat het bestemmingsplan is vastgesteld nadat de Reparatiewet BZK 2014 op 29 november 2014 in werking is getreden. De Reparatiewet houdt in dat stedenbouwkundige voorschriften, waaronder parkeernormen, niet langer in de gemeentelijke bouwverordening kunnen worden opgenomen. Nu in het bestemmingsplan geen parkeernormen zijn opgenomen, had de raad de parkeerbehoefte van de supermarkt niet in de belangenafweging over de toelaatbaarheid van de supermarkt mogen betrekken.

De Afdeling stelt dat het ontbreken van parkeernomen in het bestemmingsplan alleen tot gevolg heeft dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning niet kan worden getoetst aan door de raad vastgestelde parkeernormen. De raad moet bij zijn beoordeling of in het bestemmingsplan een supermarkt wordt toegelaten, nagaan of deze functie vanwege onder meer de verkeersaantrekkende werking en de parkeerbehoefte passend is. Dit staat los van de vraag of in het kader van de verlening van een omgevingsvergunning kan worden getoetst of voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike