Skip to main content

Gemeenteraad kan voor motivering spuitzone niet volstaan met verwijzing naar vorige plan

AbRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3303. De raad van de Oss heeft het bestemmingsplan  het bestemmingsplan “Heilig Kempke Lith – 2021” vastgesteld.
Dit plan voorziet in de ontwikkeling van twaalf bouwkavels. Appellant exploiteert een akkerbouwbedrijf. Appellant stelt dat er een spuitzone van 50 meter moet worden aangehouden tot gevoelige objecten.

Volgens de Afdeling is de teelt van akkerbouwproducten door appellant in overeenstemming met de ter plaatse toegestane gebruiksmogelijkheden. Voor de teelt daarvan worden, anders dan de raad veronderstelt, gewasbestrijdingsmiddelen gebruikt. Ook staat vast dat de kortste afstand tussen de agrarische percelen en het plandeel met de bestemming “Wonen – vrijstaand”, waar de tuinen bij de woningen zijn beoogd, ongeveer 3 meter bedraagt en dat de kortste afstand tot de gevel van de woning, die het dichtst bij de agrarische percelen is beoogd, ongeveer 11 meter bedraagt. Gelet hierop is met het plan geen spuitzone van 50 meter gehanteerd. Niet is gebleken dat de raad hiermee bij de planvaststelling rekening heeft gehouden of in het plan aan de hand van een locatiespecifiek spuitzoneonderzoek heeft onderbouwd waarom deze kortere afstand in dit geval ruimtelijk aanvaardbaar is.

Wat betreft de stelling van de raad dat het vorige plan op dezelfde locatie al woningbouw toestond, overweegt de Afdeling dat dat niet betekent dat de raad bij de vaststelling van het voorliggende plan niet meer hoefde te motiveren waarom hij het ruimtelijk aanvaardbaar acht om te voorzien in woningbouw op een zo korte afstand van de agrarische percelen. Niet is gebleken dat bij de vaststelling van het vorige plan de gevolgen van deze korte afstand van de woonbestemming tot de agrarische percelen zijn onderzocht. De raad heeft daarom niet kunnen volstaan met een verwijzing naar een motivering in het vorige plan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob