Geluidwerende maatregelen

11 juni 2021

De Wet geluidhinder (Wgh) verplicht burgemeester en wethouders er soms toe om geluidwerende maatregelen te treffen aan een woning. Maar als de eigenaar het aanbod om dat te doen weigert of er niet op reageert, vervalt deze verplichting, aldus artikel 114a van de Wgh. Ook opvolgende eigenaren kunnen dan dus geen aanspraak meer maken op geluidswerende maatregelen. Maar uit de uitspraak van de Afdeling van 9 juni 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1210) blijkt dat de soep niet altijd zo heet wordt gegeten. De zaak was aangespannen door een eigenaar die zijn woning in 2018 had gekocht en die daaraan voorafgaand de website van de gemeente Den Haag had geraadpleegd. Volgens de daar gegeven informatie stond de woning op een lijst van woningen waaraan nog geluidwerende maatregelen moesten worden aangebracht. Hij diende daarom een aanvraag in bij het college met het verzoek hem een aanbod te doen om geluidwerende maatregelen aan te brengen. Maar het college weigerde dit, omdat de vorige eigenaar in 2013 geen gebruik had gemaakt van het aanbod.

Ter zitting haalden burgemeester en wethouders bakzeil. Zij erkenden alsnog het recht van de eigenaar op geluidwerende maatregelen, enerzijds wegens de niet adequate informatie op de website en anderzijds omdat de vorige eigenaar ten tijde van het aanbod in 2013 al op het punt stond te verhuizen naar een verpleeghuis en dus niet meer in staat was geweest tot een reële beoordeling ervan. De Afdeling vernietigt, zoals altijd in situaties waarin het college ter zitting zijn standpunt wijzigt, het besluit wegens een onzorgvuldige voorbereiding. Maar – en dat is het bijzondere van deze uitspraak – daarachter gaat een (volgens vaste rechtspraak niet toelaatbare) contra legem toepassing van het vertrouwensbeginsel schuil. Opmerkelijk is ook dat de Afdeling in een overweging ten overvloede aan partijen meegeeft dat de extra kosten van de maatregelen die voortvloeien uit het gegeven dat de woning in een beschermd stadsgezicht ligt, voor rekening van de eigenaar komen. Opmerkelijk, want hiervoor valt al evenmin steun in de wet te vinden (zie artikel 6.6 van het Besluit geluidhinder). Dit laat nog eens zien dat Afdeling en partijen in deze zaak voor een praktische oplossing gingen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.