Skip to main content

Geluidszone bestemmingsplan en relatie met omgevingsvergunning

In de uitspraak van 13 augustus 2014, nr. 201305676/1/R3, wordt het bestemmingsplan ‘Geluidszone Motorcrossterrein De Ketelberg’ door de AbRvS getoetst. De gemeenteraad van de gemeente Bladel had een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, waarbij de geluidszone rondom motorcrossterrein De Ketelberg werd verkleind. Aanleiding voor deze aanpassingen vormden nieuwe akoestische inzichten over het gemiddelde bronvermogen van crossmotoren. De motorcrossvereniging kan zich niet met het bestemmingsplan verenigen en stelt beroep in bij de AbRvS. Daarbij stelt de vereniging zich onder meer op het standpunt dat het bevoegd gezag ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de omgevingsvergunning, die voor het motorcrossterrein is verleend. De AbRvS stelt de vereniging in het gelijk en overweegt dat het in strijd is met artikel 41, tweede lid van de Wet geluidhinder om een gebied, waarbinnen met inachtneming van een verleende omgevingsvergunning een hogere geluidsbelasting kan optreden dan 50 dB(A), te onttrekken aan een geluidszone.