Skip to main content

Geluidsnormen in bestemmingsplannen

De uitspraak van de AbRvS van 14 januari 2014, nr. 201310952/1/R1 heeft betrekking op een bestemmingsplanregels waarin is bepaald dat de geluidsbelasting op de gevel van gevoelige gebouwen in totaal niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. De gemeenteraad heeft beoogd met deze planregel cumulatie van geluid te regelen. Volgens het akoestisch rapport zijn op de gevels van de dichtstbijzijnde woningen langtijdgemiddelde geluidniveaus berekend van 50 dB(A) in de dagperiode en 53 onderscheidenlijk 47 dB(A) in de avond- en nachtperiode. Dit levert een etmaalwaarde op van 58 dB(A), en dus meer dan de voorgeschreven 50dB(A) als etmaalwaarde. Appellant betoogt dan ook dat sprake is van een niet uitvoerbare planregel. De gemeenteraad betwist niet de waarden van het geluidsrapport, maar stelt zich op standpunt dat dit een worst-case scenario is en dat het terrasgeluid – menselijk stemgeluid – op grond van het Activiteitenbesluit buiten beschouwing blijft. Indien wel sprake is van een overschrijding zal handhavend worden opgetreden. De Afdeling acht dit onvoldoende. De raad heeft bedoeld om in de planregels de cumulatie van geluid te reguleren. De raad heeft echter geen uitsluitsel kunnen geven over de vraag of het de bedoeling is geweest de norm van 50 dB(A) etmaalwaarde ook te doen laten gelden voor stemgeluid op het terras. Het besluit is in zoverre in strijd met de rechtszekerheid en voorts niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco.