Skip to main content

Geluidhinder van een fontein

Omwonenden van het Snouck van Loosenpark in Enkhuizen verzochten het college van B&W om handhavend op te treden tegen de geluidhinder die een fontein in de vijver van het park veroorzaakte. Zij beriepen zich daarbij o.a. op de bekende vangnetbepaling van artikel 7.22 van het Bouwbesluit. Maar omdat dit artikel geen concrete geluidsnorm bevat, zocht het college aansluiting bij de 50 dB(A) norm van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit. Deze norm werd niet overschreden en dus wees het college het verzoek af. Terecht, zo oordeelde de Afdeling in haar uitspraak van 7 december 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:3608). De Afdeling oordeelt dat het college beoordelingsruimte heeft als het gaat om de vraag of er sprake is van geluidsoverlast en dat de keuze om de geluidsnorm van het Activiteitenbesluit toe te passen binnen deze beoordelingsruimte past.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan