Geluidhinder als gevolg van toename verkeer meenemen

5 oktober 2017
AbRvS 4 oktober 2017, ECLI:RVS:2017:2683. De gemeenteraad van Maasgouw stelt bestemmingsplan “Vijverbroek” vast ten behoeve van de transformatie van de bestaande camping “Vijverbroek”. Er zijn 75 kampeerplaatsen en een horecaonderneming. Het plan voorziet in realisatie van maximaal 45 verplaatsbare chalets en een zelfstandige horecavoorziening.

Twee appellanten wonen in de Beekstraat in Thorn. Voor hun belanghebbendheid is volgens de Afdeling bepalend of zij feitelijke gevolgen kunnen ondervinden. Dat is zo gelet op de voorziene toename van 166 motorvoertuigbewegingen per etmaal ten opzichte van 30 in de bestaande situatie.

Beide appellanten voeren verder aan dat de raad ten onrechte geen onderzoek heeft gedaan naar de geluidhinder bij hun woningen als gevolg van de toename van het verkeer van en naar de camping. De raad verwijst naar een rapport inzake de gevolgen van de verkeersaantrekkende werking van de omvorming van de camping “Vijverbroek”. Omdat het verkeer ter hoogte van de Beekstraat is opgegaan in het heersende verkeersbeeld zijn de woningen van appellanten niet bij het onderzoek betrokken, aldus de raad.

Volgens de Afdeling komt in het kader van een goede ruimtelijke ordening bij het beoordelen van het woon- en leefklimaat vanwege de geluidsbelasting ter plaatse van een woning betekenis toe aan alle relevante geluidsbronnen; vgl. AbRvS 30 januari 2014, ECLI:RVS:2013:BY9920, r.o. 3.6. De raad had dan ook – in het kader van de vraag of het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening – de geluidhinder ter plaatse van de woningen van appellanten als gevolg van de toename van het verkeer bij de beoordeling moeten betrekken.

Terzijde: de vraag is of hier wordt afgeweken van de systematiek van beoordeling van (indirecte) geluidhinder bij inrichtingen. Op grond van de Schrikkelcirculaire dient geluidhinder als gevolg van verkeer dat van en naar een inrichting rijdt, aan deze inrichting te worden toegerekend zolang dit verkeer nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. De Afdeling overweegt hier niet expliciet dat het verkeer niet is opgegaan in het heersende verkeersbeeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.