Skip to main content

Geluid toetsen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit én aan het criterium van een goede ruimtelijke ordening

25 juni 2021

In de uitspraak van de AbRvS 23 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1339 gaat het om een bestemmingsplan dat voorziet in onder meer de bouw van 35 patiowoningen en de aanleg van een volkstuinencomplex in het gebied Reeshofweide en het gebied De Lange Rekken.

Appellante exploiteert een containerterminal en verzet zich tegen het plandeel “Wonen” in het deelgebied Reeshofweide. Zij stelt onder andere dat het geluidzonebeheerplan en de berekende cumulatieve geluidbelasting niet zien op de maximale geluidniveaus (piekbelasting). De raad stelt daarentegen dat de piekgeluiden door laad- en losactiviteiten voldoen aan de grenswaarden voor de maximale geluidbelasting uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De Afdeling is van oordeel dat een goede ruimtelijke ordening voor het aspect geluid slechts gedeeltelijk wordt ingevuld door het Activiteitenbesluit milieubeheer en daarbuiten een zelfstandige betekenis heeft. Uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening had de raad dienen te beoordelen of met de piekgeluiden ten gevolge van de bedrijfswerkzaamheden van appellante, gelet op de zeer hoge dagelijkse frequentie hiervan, bij de voorziene woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, ook al blijven deze piekgeluiden ieder afzonderlijk binnen de grenswaarden voor maximale geluidniveaus in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Nu de raad dit niet heeft gedaan, is het besluit in zoverre onzorgvuldig genomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob