Skip to main content

Geen volledig verhaal kosten bestuursdwang

29 augustus 2017

In artikel 5:25 van de Awb is neergelegd dat bestuursdwang en kostenverhaal als regel samengaan. In onder meer de uitspraak van 18 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:499 heeft de AbRvS overwogen dat voor het maken van een uitzondering op kostenverhaal onder meer aanleiding kan bestaan indien de aangeschrevene van de ontstane situatie geen verwijt kan worden gemaakt en bij het ongedaan maken van de met het recht strijdige situatie het algemeen belang in die mate is betrokken, dat de kosten redelijkerwijs niet of niet geheel voor rekening van de aangeschrevene behoren te komen. Ook andere bijzondere omstandigheden kunnen het bestuursorgaan nopen tot het geheel of gedeeltelijk afzien van het kostenverhaal.

Situaties waarin vanwege bijzondere omstandigheden moet worden afgezien van kostenverhaal zijn zeldzaam. Tegen deze achtergrond is noemenswaardig de uitspraak van de Afdeling van 19 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1062. In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat de overtreder vanwege een psychische stoornis mogelijk geen doch in ieder geval een minder groot verwijt valt te maken en daarom de kosten niet volledig  kunnen worden verhaald. Daar voegt de Afdeling wel aan toe dat  dit onverlet laat dat het redelijk kan zijn de kosten gedeeltelijk te verhalen, omdat de geestelijke gesteldheid van de overtreder haar niet ontslaat van haar verantwoordelijkheid om naar vermogen bij te dragen aan het voorkomen, beperken dan wel opheffen van de ontstane situatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique