Skip to main content

Gebruiksvoorschrift in bestemmingsplan ten onrechte onder de bouwvoorschriften opgenomen

Eerder deed de Afdeling een tussenuitspraak over het Eindhovense bestemmingsplan “IV De Bergen (Heilige Geeststraat-Willemstraat)”. Daarin had de raad niet geregeld wat hij beoogde te regelen, namelijk dat auto’s uitsluitend via de onderdoorgang aan de zijde van de Willemstraat van en naar de voorziene parkeerplaatsen in het plangebied zouden mogen rijden. Nu (AbRvS 7 september 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2612) volgt het oordeel over het herstelbesluit van de raad. Artikel 4.2.4 van de planregels is met dat herstelbesluit als volgt komen te luiden:
“Ter plaatse van de aanduiding “onderdoorgang” geldt dat:
a. een onbebouwde vrije ruimte in acht genomen dient te worden, waarbij zowel een breedte als een hoogte van minimaal 2,5 m onbebouwd dient te blijven;
b. de onderdoorgang niet gebruikt mag worden voor autoverkeer.”

De Afdeling overweegt dat dit artikel onder titel 4.2 (bouwregels) is geplaatst. Het bevat dan ook uitsluitend een bouwvoorschrift op de als “Wonen” aangewezen gronden. Hierdoor is het artikel slechts van betekenis voor toetsing van aanvragen om een omgevingsvergunning voor bouwen aan het bestemmingsplan (ECLI:NL:RVS:2020:2813 (r.o. 5.4), ECLI:NL:RVS:2017:1226 (r.o. 2.3), ECLI:NL:RVS:2009:BI4532 (r.o. 2.1.2)). Gelet op artikel 2.22, lid 2, Wabo kunnen aan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen alleen voorschriften worden verbonden die gaan over deze activiteit (ECLI:NL:RVS:2022:1504 (r.o. 17.4) en ECLI:NL:RVS:2022:316). Zoals appellante ook betoogt, kunnen voorschriften die gaan over de activiteit gebruik niet aan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen worden verbonden. De raad heeft dat in een nader stuk ook erkend. Het betoog slaagt.

Toch laat de Afdeling de rechtsgevolgen in stand: B&W Eindhoven hebben inmiddels toegezegd een verkeersbesluit te zullen nemen, dat voorkomt dat het autoverkeer gebruik kan maken van de onderdoorgang aan de Heilige Geeststraat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob