Skip to main content

Gebruiksverbod artikel 2.1 lid 1 sub C Wabo

De uitspraak van de AbRvS van 22 juli 2015, nr. 201403852/2/A1 gaat over de vraag of het algemeen gebruiksverbod in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo van toepassing is op het overtreden van het toegestane gebruik dat in bestemmingsplannen is opgenomen die tot stand zijn gekomen onder de WRO (oud).

De Afdeling beantwoordt deze vraag positief. Ter onderbouwing verwijst de Afdeling naar artikel 9.1.4, eerst lid, van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening waarin een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is gelijkgesteld met een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike