Skip to main content

Gebruiken in art. 4 lid 9 Bijlage II Bor ziet op bouwen, gebruik en slopen

15 mei 2020

Zo volgt uit de uitspraak van de AbRvS van 13 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1218. Het college van B&W van Ede heeft een omgevingsvergunning verleend voor een interne verbouwing en wijziging van het gebruik van een praktijkruimte tot kamerverhuur. Voor beide strijdigheden is een kruimelafwijking als bedoeld in art. 4 lid 9 Bijlage II Bor verleend.

De Afdeling overweegt dat het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan op grond van art. 2.1 lid 1 c Wabo in ruime zin moet worden uitgelegd en verwijst daarvoor naar een uitspraak uit 2011. Het begrip gebruiken als bedoeld in dat artikel heeft betrekking op: het gebruik van gronden of bouwwerken, het bouwen en slopen van bouwwerken in strijd met planologische regelgeving.

Gelet op de wetsystematiek is de Afdeling van oordeel dat het begrip gebruiken in artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor op dezelfde manier moet worden uitgelegd. Dit betekent dat het begrip gebruiken niet alleen betrekking heeft op het gebruik van bouwwerken, maar ook op het bouwen in strijd met het bestemmingsplan. Wordt een kruimelafwijking van de bouwregels verleend, dan moet ook worden voldaan aan de voorwaarden die in artikel 4, aanhef en onderdeel 9, van bijlage II van het Bor worden gesteld, waaronder de voorwaarde dat de bouwactiviteiten de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet mogen vergroten.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike