Skip to main content

Gebrek kennisgeving ontwerp-besluit gepasseerd

12 juni 2014

Bij toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb) was tot voor kort vaste rechtspraak dat een gebrek in kennisgeving van het ontwerpbesluit standaard tot gegrondverklaring van het beroep en vernietiging van het besluit leidde.  Gedachte hierachter was dat niet was uitgesloten dat door het gebrek ook andere belanghebbenden, die ook een zienswijze naar voren hadden willen brengen, werden benadeeld (zie bijv. ABRS 7 maart 2013, 201209346/3/R2). In een recente uitspraak oordeelt de ABRS hierover voor het eerst anders: niet aannemelijk is geworden dat belanghebbenden zijn benadeeld, zodat het gebrek kan worden gepasseerd met toepassing van art. 6:22 Awb. Daarbij is van belang dat in de jaren daarvoor meerdere procedures zijn gevoerd over hetzelfde geschil met nagenoeg dezelfde belanghebbenden en dat de kennisgeving van het definitieve besluit wel op de voorgeschreven wijze heeft plaatsgevonden (ABRS 9 april 2014, 201303953/1/R2). Hoe deze rechtspraak zich verder ontwikkelt, is de vraag.