Skip to main content

Flora- en faunawet en uitvoerbaarheid bestemmingsplan

De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug heeft een bestemmingsplan vastgesteld voor de uitbreiding van een bedrijventerrein. Daarbij heeft de raad zich gebaseerd op een natuurtoets uit 2010 en een quick scan flora en fauna uit 2013. De quick scan is gebaseerd op een eenmalig veldonderzoek. Tegen het plan wordt opgekomen door de Vereniging voor Dorp en Natuur. Deze vereniging voert aan dat de raad de vaststelling niet op deze stukken had kunnen baseren, omdat er daarin ten onrechte van wordt uitgegaan dat het plangebied geen leefgebied voor de das is. Deze casus leidt tot de uitspraak van de AbRvS van 25 februari 2015, nr. 201400114/1/R2. De Afdeling stelt vast dat de raad er voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan op is gewezen dat uit gedocumenteerde waarnemingen van de Stichting Dassenwerkgroep blijkt dat de Amerongse Eng, inclusief het plangebied, binnen een dassenterritorium ligt en dat er in de nabijheid van het plangebied een dassenburcht is aangetroffen. Onder deze omstandigheden had de raad zich niet zo maar kunnen baseren op de natuurtoets en de quick scan. De raad had zich derhalve niet op het standpunt kunnen stellen dat de Flora- en faunawet op voorhand niet aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique.