Skip to main content

Exceptieve toetsing omgevingsvergunning aan bestemmingsplan

8 oktober 2021

Een voormalige pluimveehouder in de gemeente Borne wilde na jarenlange mantelzorg voor zijn ouders zijn bedrijf nieuw leven in blazen. Hij beschikte nog over een in 1997 verleende milieuvergunning voor 10.000 vleeskuikens en over de bijbehorende pluimveerechten (Meststoffenwet), maar had het bedrijf in 2010 gestaakt. Herstart van het bedrijf kon alleen door een nieuwe stal te bouwen, die voldeed aan het Besluit emissiearme huisvesting.

Maar burgemeester en wethouders weigerden de daarvoor benodigde omgevingsvergunning. Het bestemmingsplan was namelijk intussen gewijzigd en stond alleen nog intensieve veehouderijen toe die feitelijk aanwezig waren ten tijde van de vaststelling van het plan. Over dat bestemmingsplan had de pluimveehouder al tevergeefs geprocedeerd (zie de uitspraak van 7 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1517), maar in hoger beroep tegen de weigering van de omgevingsvergunning stelt hij dit bestemmingsplan opnieuw ter discussie. Deze zou o.a. in strijd zijn met de Dienstenwetgeving en bovendien schaarse rechten creëren zonder dat een daarvoor geëigende transparante verdelingsprocedure is doorlopen.

De zo van de AbRvS gevraagde exceptieve toetsing loopt weer op niets uit. Van strijd met de Dienstenwetgeving is geen sprake. Onder verwijzing naar arresten van het Hof van Justitie concludeert de AbRvS dat de productie van een product als zodanig, in dit geval de productie van gevogelte met het oog op verkoop aan consumenten, geen dienst is. Ook van een (onrechtmatige) toedeling van schaarse rechten is geen sprake. De AbRvS wijst in dit verband op de conclusie van A-G Widdershoven (ECLI:NL:RVS:2018:1847) en voegt daaraan toe dat de in het plan opgenomen voorwaarde dat intensieve veehouderij alleen is toegestaan als die op de peildatum feitelijk bestond, zonder onderscheid geldt voor alle gebruikers van gronden met deze bestemming.  De voorwaarde kan daarom niet op één lijn worden gesteld met de toedeling van schaarse rechten aan een beperkt aantal gegadigden.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan