Skip to main content

Exceptieve toetsing aan Beleidsregel

De AbRvS heeft in drie uitspraken van 25 maart 2015, nrs. 201400855/1/R2, 201401545/1/R2 en 201402704/1/R2 de Beleidsregel stikstof en beschermde natuurmonumenten Noord-Brabant onderworpen aan exceptieve toetsing. In alle drie de gevallen heeft de Afdeling dit beleid buiten toepassing gelaten wegens strijd met art. 16 Nbw. Het gaat om weigeringen van GS om een Nbw vergunning te verlenen omdat geen vergunning is vereist op basis van de genoemde beleidsregel.

In de eerst genoemde zaak gaat het om een wijziging van een agrarisch bedrijf dat reeds beschikt over een Nbw vergunning. Het beleid brengt met zich dat alleen wordt beoordeeld wat de effecten zijn van de exploitatie van het gehele bedrijf na de beoogde uitbreiding en wijziging. De beantwoording van de vraag of de uitbreiding van de veehouderij vergunningplichtig is, moet echter op zichzelf worden beoordeeld zodat de effecten van de beoogde wijzigingen waardoor de gevolgen van de uitbreiding worden verminderd, daarbij niet kunnen worden betrokken. Daarbij is, naar het oordeel van de Afdeling, bovendien geen rekening gehouden dat de beoogde veranderingen in strijd zullen zijn met de huidige Nbw vergunning.

Volledigheidshalve merkt de Afdeling op dat de veranderingen in de stallen die de effecten zullen beperken, bij de te verrichten belangafweging kunnen worden betrokken.

In de twee ander genoemde zaken gaat het om een wijziging van bedrijven, die niet eerder beschikten over een Nbw vergunning. De stikstofdepositie neemt bij beide bedrijven af ten opzichte van de peildatum 7 december 2004.

De Afdeling overweegt dat ook voor de ongewijzigde voortzetting van de exploitatie van een veehouderij een vergunning nodig is (art. 16 Nbw). Het college diende te beoordelen of de exploitatie van het gehele bedrijf schadelijke effecten kan hebben (8 april 2009, nr. 200808611/1). Het beleid leidt er dus ten onrechte toe dat alleen wordt beoordeeld wat de effecten zijn van de exploitatie van de gehele bedrijven na de wijziging ten opzichte van de effecten op de peildatum.

Voor meer informatie over deze uitspraken kunt u contact opnemen met Susan.