Skip to main content

Evenementen in bestemmingsplannen

Door de gemeenteraad van de gemeente Ermelo is een bestemmingsplan vastgesteld waar de gronden met de bestemming Verkeer – Verblijfsgebied ook bestemd zijn voor het gebruik als kermis. Onder meer op dit punt is tegen het vaststellingsbesluit beroep ingesteld. De Afdeling heeft op 25 juli 2018 uitspraak gedaan over dit beroep (ECLI:NL:RVS:2018:2502).

Onder verwijzing naar de uitspraak van 29 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV7286, overweegt de Afdeling dat het op de weg van de planwetgever ligt om omtrent, onder meer, het aantal toegestane evenementen per jaar, het soort evenementen en de maximale bezoekersaantallen voorschriften te stellen, voor zover dat uit een oogpunt van ruimtelijke aanvaardbaarheid van een locatie voor evenementen van belang is. De raad heeft beoogd de bestaande situatie, waarin eenmaal per jaar een kermis van beperkte omvang wordt georganiseerd planologisch mogelijk te maken. De Afdeling stelt vast dat in de planregels het soort evenement is vastgelegd door slechts een kermis toe te staan, maar de planregels kennen geen bepaling wat betreft het aantal kermisdagen onderscheidenlijk kermissen per jaar. Evenmin is beoordeeld in hoeverre een begrenzing van het aantal bezoekers ervan nodig is. Het bestemmingsplan maakt aldus meer mogelijk dan de raad heeft beoogd. Gelet hierop is het bestreden besluit in zoverre genomen in strijd met artikel 3:2 van de Awb.