Evenementen en bestemmingsplannen: dit gaat vaak mis

Door de gemeenteraad van Groningen is een bestemmingsplan vastgesteld voor onder meer het recreatieterrein. Op dit recreatieterrein is ook voorzien in een evenemententerrein. Omwonenden vrezen (geluids)overlast als gevolg van het gebruik van het evenemententerrein. De Afdeling is met hen van oordeel dat de wijze waarop de planologische regeling door de gemeenteraad is vormgegeven niet deugt. De Afdeling overweegt daartoe in de uitspraak van 1 juni (ECLI:NL:RVS:2016:1496) het volgende. Zoals overwogen in de uitspraak van 29 februari 2012 in zaak nr. 201002029/1/T1, ligt het op de weg van de planwetgever om omtrent, onder meer, het toegestane aantal evenementen per jaar, de soorten en de maximale bezoekersaantallen voorschriften te stellen, voor zover dat uit een oogpunt van ruimtelijke aanvaardbaarheid van een evenemententerrein op een bepaalde locatie van belang is. Het gaat hier om de beoordeling en afweging of een bestemming die gedurende de planperiode evenementen op een bepaalde locatie toestaat vanuit ruimtelijk oogpunt is aangewezen. De planregels stellen ter beperking van het aantal muziekevenementen en de duur van de dance-evenementen de volgende regels. Per jaar zijn maximaal 12 muziekevenementen, waarvan maximaal 4 dance-evenementen, toegestaan. Voorts mogen dance-evenementen maximaal 8 uur per dag muziek produceren en moeten tussen twee dance-evenementen ten minste twaalf dagen in acht worden genomen. Gelet hierop is de maximale duur van een muziekevenement niet zijnde een dance-evenement en de minimale periode die tussen twee muziekevenementen in acht genomen moet worden niet geregeld. Ook zijn in de planregels geen eindtijden voor muziekevenementen opgenomen. De raad heeft niet toegelicht waarom het niet nodig is voor andere muziekevenementen dan dance-evenementen voorschriften op te nemen met betrekking tot de maximale duur van het muziekevenement en de minimale periode die tussen twee muziekevenementen in acht moet worden genomen. Evenmin heeft de raad toegelicht waarom het niet nodig is eindtijden voor muziekevenementen in de planregels op te nemen. Naar het oordeel van de Afdeling is de planregeling met betrekking tot evenementen gelet hierop in strijd met artikel 3:46 van de Awb.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.