Elektronisch indienen van zienswijze niet opengesteld: fax?

In de twee zaken van de AbRvS van 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:724 en 725, gaat het om de vraag of de ingediende zienswijzen, die per fax zijn ingediend, ontvankelijk zijn. Het college heeft de digitale weg niet opengesteld voor het indienen van zienswijzen ingevolge art. 2:15 Awb. Nadat in beide zaken door Mob een zienswijze per fax was ingediend heeft het college hierop gewezen en Mob alsnog de gelegenheid geboden om binnen twee weken een niet-elektronische zienswijze in te dienen. Van deze gelegenheid heeft Mob geen gebruik gemaakt.

Allereerst verwijst de Afdeling naar de uitspraak van 20 mei 2009, nr. 200807267/1H3 waaruit blijkt dat het sturen van een faxbericht wordt aangemerkt als een elektronische wijze van verzenden. De Afdeling overweegt dat als het college in een dergelijk geval het bericht niet als zienswijze aanmerkt het de indiener van dit bericht in de gelegenheid moet stellen om alsnog een zienswijze in te dienen op de toegelaten wijze (AbRvS 26 september 2012, nr. 201108509/1/R4). Dat heeft het college ook gedaan. Om die reden ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat Mob redelijkerwijs niet kan worden verwezen dat zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Het beroep is niet ontvankelijk.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan 


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.