Skip to main content

EHS: houtproductiebos is niet gelijk aan agrarische bestemming

In de uitspraak van de AbRvS van 24 september 2014 (nr. 201210299/1/R3) is het bestemmingsplan Buitengebied van Zundert aan de orde. Onder meer speelt in deze beroepsprocedure de vraag of dit bestemmingsplan voldoende bescherming biedt voor EHS (Ecologische Hoofdstructuur). Het gaat onder meer om gronden die in het voorheen geldende bestemmingsplan de bestemming “Bos” hadden en waaraan een agrarische bestemming met waarden is toegekend. Ter plaatse is een bos aanwezig.

De raad stelt zich op het standpunt dat de gronden deel uitmaken van een houtproductiebos en dat de EHS niet is gerealiseerd. Ook wordt volgens de raad de begrenzing van de EHS aangepast.

De AbRvS overweegt dat de nieuwe bestemming niet in de weg staat aan het verwijderen van het bos. Het plandeel strekt daarmee naar het oordeel van de AbRvS niet tot behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van het gebied en is in strijd met artikel 4.2 van de betreffende Verordening. Voor zover de raad betoogt dat de EHS niet is gerealiseerd, omdat het een houtproductiebos is, wordt overwogen dat, wat daar ook van zij, in dat geval het voorgaande planologisch toegestane gebruik uitgangspunt is. In het vorige plan waren de gronden bestemd voor bos. Een dergelijke bosbestemming kan, ook in het geval van een houtproductiebos, niet gelijk worden gesteld aan een agrarische bestemming. Dat de begrenzing van de EHS in de Verordening volgens de raad zal worden aangepast naar aanleiding van het Landinrichtingsplan, leidt niet tot een ander oordeel, nu de gronden ten tijde van de vaststelling van het plan in de EHS lagen.