Drempelwaarden Besluit MER

B&W Gemert-Bakel verlenen een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend aan vergunninghoudster voor een inrichting voor gasflessenvulling, distributie van gassen en het stallen van vervoerseenheden met gassen. [appellant sub 1], [appellant sub 2] en [appellant sub 3] zijn woonachtig in de omgeving van de inrichting. Zij vrezen met name dat hun veiligheid in de bij het bestreden besluit verleende vergunning onvoldoende is gewaarborgd. Zij hebben daarom tegen dit besluit beroep ingesteld. [appellant sub 1] voert aan dat ten onrechte niet is beoordeeld of een milieueffectrapport opgesteld dient te worden. In dit verband wijst [appellant sub 1] erop dat de inrichting valt onder de categorieën D25.3 en D25.4 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage 1994 (hierna: het Besluit mer). 7.1. Het college stelt zich op het standpunt dat er geen aanleiding bestond om te beoordelen of een milieueffectrapport opgesteld diende te worden, omdat de genoemde drempelwaarden in de categorieën D25.3 en D25.4 ruimschoots worden onderschreden.

Dat laatste klopt op zich volgens AbRvS 14 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2457. Maar, de inrichting is een project als bedoeld in bijlage II van richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (hierna: de mer-richtlijn) dient, gelet op het arrest van het HvJ EG 15 oktober 2009, C-255/08, ook te worden gekeken naar andere factoren als bedoeld in bijlage III van de mer-richtlijn, die aanleiding kunnen geven tot het opstellen van een milieueffectrapport, hoewel de drempelwaarden zoals genoemd in de bijlage bij het Besluit mer niet worden overschreden. Uit het bestreden besluit blijkt niet dat het college naar de in bijlage III bij de mer-richtlijn genoemde factoren heeft gekeken, die in dit geval mogelijk aanleiding zouden kunnen geven tot het opstellen van een milieueffectrapport. Het bestreden besluit is daarom niet deugdelijk gemotiveerd.

Niets nieuws, maar goed om weer eens te vermelden.

Deze overweging hoeft overigens niet meteen de doodssteek voor de vergunning te zijn. De Afdeling “lust” (artikel 8:51d Awb) en draagt B&W Gemert-Bakel op alsnog te beoordelen of de in bijlage III van de mer-richtlijn genoemde factoren aanleiding geven tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.