Skip to main content

Dienstenrichtlijn: onvoldoende onderbouwing evenredigheid branchering

7 januari 2019

AbRvS 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4195. Bij besluit van
22 maart 2016 heeft de raad van de gemeente Maastricht het bestemmingsplan “Reparatie- en actualiseringsplan Maastricht Zuidoost” vastgesteld. Het bestreden plan staat aan de [locatie pand A en locatie pand B] detailhandel in auto’s en automaterialen, -accessoires en -gereedschappen toe. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan productiegebonden detailhandel, behoudens waar dit specifiek is aangeduid. Appellante wenst op zijn percelen ook detailhandel te kunnen verrichten in niet-autogerelateerd assortiment, voor maximaal 35% van het winkelvloeroppervlak.

Appellante betoogt dat de bestreden planregeling niet noodzakelijk is en niet geschikt om het nagestreefde doel te bereiken. Dit levert strijd op met artikel 15, derde lid, onder b en c, Dienstenrichtlijn. Volgens appellante is detailhandel in de binnenstad en in de buurt niet aan de beperkingen onderhevig die wel gelden voor de [locatie pand A en locatie pand B].

Volgens de Afdeling gaat het bij de noodzakelijkheidstoets om de vraag of het doel dat ter rechtvaardiging van de planregeling wordt ingeroepen een dwingende reden van algemeen belang vormt. De raad heeft zich naar het oordeel van de Afdeling op goede gronden op het standpunt gesteld dat de planregeling noodzakelijk is voor de bescherming van het stedelijk milieu.

Bij de evenredigheidstoets gaat het mis. Volgens de Afdeling heeft de raad niet inzichtelijk gemaakt dat de onderzoeken op basis waarvan hij heeft geconcludeerd dat brancheringsregelingen zoals opgenomen in het plan in het algemeen effectief zijn, ook van toepassing zijn op de situatie in Maastricht. De Afdeling overweegt kort en bondig door te stellen dat door partijen veel onderzoeksmateriaal is aangeleverd, maar dat de toepassing op de situatie in Maastricht ontbreekt. De Afdeling stelt de raad in de gelegenheid om het gebrek te herstellen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob