Skip to main content

De PAS en referentiesituatie bestemmingsplan

Vanwege de gestelde pre-judiciële vragen verschenen er afgelopen jaar niet of nauwelijks uitspraken over de werking van de PAS. Om die reden wordt de uitspraak van de AbRvS van 13 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3433 hier alsnog opgenomen.

Appellant stelt zich op het standpunt dat de melding op grond van de PAS in het plan als referentie had moet worden gebruikt voor de vaststelling van de maximale ammoniakemissie die is toegestaan. De Afdeling oordeelt (nog steeds) dat moet worden uitgegaan van de huidige, feitelijke situatie als referentiekader. Daarbij gaat het om de feitelijke legale situatie ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan (vgl. de uitspraak van de Afdeling van 13 februari 2013; ECLI:NL:RVS:2013:BZ1284). De raad stelt zich terecht op het standpunt dat hij niet heeft hoeven uitgaan van de ammoniakemissie overeenkomstig de melding.

Verder is noemenswaardig dat in de betreffende planregels geen sprake is van een toename van ammoniakemissie, als het project volgens de PAS meldingsplichtig of vergunningvrij is. De Afdeling acht de betreffende bepaling duidelijk, maar geeft over de toelaatbaarheid van deze constructie geen oordeel. In 2018 zal er vast en zeker meer nieuws zijn.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan