Skip to main content

Dakterras op schuur: kruimelafwijking? bouwwerk?

De uitspraak van 10 juni 2015, nr. 201408697/1/A1 gaat over een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakterras op de schuur in Purmerend. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan “De Gors e.a. 2010”. Het college heeft medewerking aan het bouwplan verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, 2o, van de Wabo, gelezen in verbinding met artikel 4, aanhef en onderdeel 3 van bijlage II bij het Bor.

Volgens de Afdeling is dit onjuist. De Afdeling wijst op een eerdere uitspraak, van 29 januari 2014, zaak nr. 201305601/1/A1. Daarin is bepaald dat een dakterras geen afzonderlijk bouwwerk, geen gebouw zijnde is, maar dient dit te worden aangemerkt als onderdeel van het bestaande gebouw, in dit geval de schuur. Daarom kon het college geen afwijking op grond van onderdeel 3 verlenen. Het college is evenmin bevoegd om voor het opheffen van de strijd met het bestemmingsplan gebruik te maken van artikel 4, aanhef en onderdeel 1 van bijlage II bij het Bor. Hiertoe wordt overwogen dat het dakterras niet van een dak is voorzien en niet is geplaatst op een uitbreiding van het hoofdgebouw op het perceel. Het kan daarom niet als bijbehorend bouwwerk worden aangemerkt, vergelijk ook de uitspraak van de Afdeling van 11 december 2013, zaak nr. 201300191/1/A1.

Opmerkelijk is verder dat de Afdeling in deze zaak aangeeft wat het college wel had moeten doen; het college had een projectafwijkingsbesluit, als bedoeld artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo moeten nemen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike