Skip to main content

Cumulatie van stikstof en referentiesituatie

6 maart 2020

De AbRvS heeft zich op 4 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:683) uitgesproken over het bestemmingsplan Wijk aan Zee/Beverwijk. De uitspraak is opgenomen vanwege twee overwegingen met betrekking tot de stikstofdepositie op het nabijgelegen Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat. Het plan is door de gemeenteraad passend beoordeeld. Twee overwegingen zijn lezenswaardig.

De Afdeling overweegt allereerst dat geen rechtsregel ertoe dwingt om de stikstofdepositie van activiteiten die het voorliggende plan niet mogelijk maakt te betrekken bij de gevolgen van het ter beoordeling staande plan. De raad heeft ontwikkelingen die in andere bestemmingsplannen mogelijk zijn gemaakt daarom terecht niet betrokken in de passende beoordeling dat ten grondslag ligt aan het voorliggende plan.

De tweede lezenswaardige overweging ziet op de datum van de referentiesituatie. Appellanten zijn van mening dat de raad ten onrechte heeft gesteld dat het bouwen van woningen op de locatie Heliomare, leidt tot een afname van de stikstofdepositie. De school die op die locatie stond, was op het moment dat het plan was vastgesteld inmiddels gesloopt. De Afdeling overweegt dat onder de referentiesituatie de feitelijk, planologisch legale situatie voorafgaand aan de vaststelling van het plan wordt verstaan. De Afdeling leidt uit de passende beoordeling af dat ten tijde van het opstellen daarvan in mei 2017 de school nog in gebruik was. De omstandigheid dat de school na het opstellen van de passende beoordeling is gesloopt, betekent op zichzelf nog niet dat de raad bij de passende beoordeling van een onjuiste referentiesituatie is uitgegaan. Dat de raad voor het peilmoment van de referentiesituatie het moment van het opstellen van de passende beoordeling heeft gekozen, acht de Afdeling niet in strijd met het recht. Daarbij betrekt de Afdeling dat niet gebleken is dat in de periode tussen het maken van de passende beoordeling en het vaststellen van het plan andere stikstof veroorzakende activiteiten zijn ontplooid op het perceel waarop de school stond.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike