Skip to main content

Creatieve oplossing lukt niet altijd

In een zaak in de gemeente Deurne (AbRvS 30 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3029) gaat het om een bestemmingsplan dat de bouw van woningen toestaat. In een tussenuitspraak had de Afdeling al bepaald dat de gemeenteraad niet kon stellen dat appellante niet bevreesd hoefde te zijn voor haar bedrijfsvoering als die woningen gerealiseerd zouden worden. De gemeenteraad komt vervolgens met een nieuw planvoorschrift: ter plaatse van de aanduiding “milieuzone – hindergevoelige functie” mogen uitsluitend woningen worden gebouwd, nadat het hindergevende bedrijf (lees: van appellante) ter plaatse is beëindigd dan wel nadat voor het hindergevende bedrijf door het bevoegd gezag door middel van één of meer maatwerkvoorschrift(en) ruimere geluidgrenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en/of het maximaal geluidsniveau LAmax zijn vastgesteld, met dien verstande dat: a. de door middel van één of meer maatwerkvoorschrift(en) verruimde geluidgrenswaarden er niet toe mogen leiden dat binnen geluidsgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van geluidsgevoelige gebouwen, een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) wordt overschreden; b. het (de) in lid 11.2, aanhef en onder a, genoemde maatwerkvoorschrift(en) is (zijn) vastgelegd in een onherroepelijk besluit in het kader van een algemene maatregel van bestuur.

Ook dit voorschrift vindt geen genade in de ogen van de Afdeling. Het kan toch leiden tot beperkingen voor appellante. Met name is niet inzichtelijk of, indien ten behoeve van de realisering van de voorziene woningen door middel van maatwerkvoorschriften verruimde geluidgrenswaarden worden vastgesteld, niet toch ook een aanpassing van de bedrijfsvoering noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de genoemde, vereiste etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) binnen de woningen.

 

De Afdeling draagt de gemeenteraad op om op dit punt een nieuw plan vast te stellen. Wellicht komt de raad met een creatieve oplossing die woningen toestaat zonder dat de bedrijfsvoering van appellante in het gedrang komt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob