Skip to main content

Covid 19/corona: Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen c.

10 april 2020

In de Omgevingsflits beperken wij ons doorgaans tot de rechtspraak. Veel van onze abonnees werken bij gemeenten. Daarom is het vermelden waard dat gisteren, 9 april, in het Staatsblad verscheen de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij is onmiddellijk in werking getreden en vervalt op 1 september 2020, met mogelijkheid van verlenging.

Vergaderingen kunnen voortaan digitaal gehouden worden. Openbare vergaderingen moeten door de bevolking op afstand met een live-verbinding kunnen worden gevolgd. Elk lid van de vergadering moet digitaal toegang hebben en moet zichtbaar en hoorbaar herkenbaar zijn. In het voorkomende geval kunnen stembriefjes bij de griffie na afloop van een vergadering worden ingeleverd, waarbij de voorzitter zich vergewist van de authenticiteit van de uitgebrachte stem, met dien verstande dat bij een geheime stem deze stem niet herleidbaar is tot het lid dat de stem heeft uitgebracht.

Eerste Kamerlid Nicolaï, voor bestuursrechtsjuristen een bekende naam, diende een motie in die de regering verzoekt alleen af te zien van debatten in de fysieke omgeving als de norm van 1,5 meter afstand niet te realiseren is. De motie werd door de Kamer verworpen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob