Skip to main content

Correctie op het beginsel van relativiteit in verband met stikstof?

In deze kwestie maakt een bestemmingsplan de vestiging mogelijk van (onder meer) een bouwmarkt en een tuincentrum. De gecoördineerde omgevingsvergunning ziet op de activiteiten ‘bouwen’. De Afdeling ziet geen aanleiding voor twijfel dat appellanten (waaronder Praxis en Intergamma) belanghebbenden zijn omdat zij in hetzelfde marktsegment werkzaam zijn.

Appellanten betogen dat de stikstofberekening onjuist is. Vanwege de grote afstanden tot de Natura-2000 gebieden wordt het beginsel van relativiteit tegengeworpen.

Appellanten hebben echter ter zitting betoogd dat de toepassing van het relativiteitsvereiste vanwege het gelijkheidsbeginsel gecorrigeerd moet worden. Hiermee doelen zij op de uitspraak van 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:732, onder 18 e.v., waarin de Afdeling heeft geoordeeld dat een geslaagd beroep op onder meer het gelijkheidsbeginsel kan leiden tot een correctie op de toepassing van het relativiteitsvereiste. In de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal van 2 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3680, die de Afdeling volgens eerstgenoemde uitspraak deelt, is vermeld dat voor een succesvol beroep op het gelijkheidsbeginsel nodig is dat een bedrijf daadwerkelijk is benadeeld.

Intergamma en anderen betogen dat zij met het oog op de natuur in geval van bouwvoornemens aan verplichtingen moeten voldoen waaraan de exploitant van de in het plan voorziene bouwmarkt en tuincentrum niet hoeft te voldoen. Appellanten hebben de bouwvoornemens niet geconcretiseerd. Sprake is van een onzekere, toekomstige gebeurtenis. Intergamma en anderen hebben met die enkele stelling niet aannemelijk gemaakt dat zij in vergelijkbare gevallen aan normen zijn gehouden waaraan de exploitant van de in het plan voorziene bouwmarkt en tuincentrum niet is gehouden. Al daarom faalt hun beroep op het gelijkheidsbeginsel en een correctie op het beginsel van relativiteit.(ECLI:NL:RVS:2023:2591)

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met Susan