Skip to main content

Concurrentie geen belang in ruimtelijke ordening

Korte signalering verdient de uitspraak van de AbRvS van 9 september 2015, nr. ECLI:NL:RVS:2015:2829. Deze uitspraak ziet op een bestemmingsplan van de gemeente Smallingerland, waarin een bevoegdheid is opgenomen om het plan te wijzigen, in die zin dat een aanduiding ‘detailhandel perifeer’ kan worden toegevoegd. Uit het plan vloeit voort dat deze wijzigingsbevoegdheid enkel kan worden toegepast indien er geen wezenlijke concurrentie ontstaat met de detailhandelsvoorziening in het kernwinkelgebied. De Afdeling stelt vast dat deze voorwaarde voor het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid regulering van concurrentieverhoudingen betreft. Concurrentieverhoudingen vormen bij een planologische belangenafweging echter niet een in aanmerking te nemen belang. De planregel kan dan ook niet in stand blijven.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique