Skip to main content

College bevoegd tot indienen van een verweerschrift namens de raad?

24 september 2021

De gemeenteraad van Epe heeft een bestemmingsplan vastgesteld. Het college dient namens de gemeenteraad een verweerschrift in bij de Afdeling. Appellant stelt zich op standpunt dat dat niet kan. De Afdeling (ECLI: NL:RVS:2021:2124) wijst op 22 september 2021 echter op de tekst van artikel 160, lid 1, onder e, van de Gemeentewet en oordeelt dat het college bevoegd is te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

Van dat laatste is niet gebleken. Het college is dus bevoegd. Tamelijk recht toe, recht aan. Het kan echter wel klemmen: het college bepaalt daarmee immers ook processtrategie en dat is zeker als het college en gemeenteraad onenigheid hebben gehad over de inhoud van het bestemmingsplan, mogelijk ongemakkelijk. Tegelijkertijd moet toegegeven worden dat de gemeenteraad dan kan besluiten zelf het verweer te voeren.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco