Skip to main content

Categorieën van gevallen bepaald door hoogte leges

De uitspraak van de AbRvS van 21 december 2012, nr. ECLI:NL:RVS:2016:3359, gaat over een omgevingsvergunning waarvoor met toepassing van art. 2.12 lid 1 onder a onder 3e van de Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

De raad van de gemeente Assen heeft bij besluit van 28 april 2011 categorieën van gevallen aangewezen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Volgens dit besluit is een verklaring onder meer niet vereist wanneer de gemeentelijke plankosten minder bedragen dan € 10.000,00. Ter zitting van de rechtbank heeft het college toegelicht dat voor de hoogte van deze kosten wordt aangesloten bij de leges die wordt geheven. Deze wijze van categoriseren is volgens de rechtbank en de Afdeling toelaatbaar.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike