Skip to main content

Brancheringsregel bestemmingsplan Schijndel; evenredigheid in strikte zin (evenwichtigheid)

3 april 2020

AbRvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:972. De Raad van Schijndel (nu: Meierijstad) stelt het bestemmingsplan “Bedrijventerreinen” vast. Appellante drijft een vestiging met detailhandel volgens een tuin- en agridetailhandelsformule. Een planregel beperkt ter plekke de winkelvloeroppervlakte van de verkoop van branchevreemde goederen categorie 2 tot 250 m2 en de winkelvloeroppervlakte ten behoeve van een afzonderlijke hoofdbranche tot 50 m2. Eerder deed de AbRvS een tussenuitspraak, o.a. over de verenigbaarheid van deze brancheringsregeling met de Dienstenrichtlijn. Als bekend zijn zulke regelingen slechts toelaatbaar als

  • zij niet strijdig zijn met het discriminatieverbod;
  • noodzakelijk zijn (gerechtvaardigd om dwingende reden van algemeen belang) en
  • voldoen aan het evenredigheidsbeginsel (o.a.: zijn de in de regelingen opgenomen eisen geschikt om doel te bereiken, gaan die eisen niet verder dan nodig is om doel te bereiken (wat de AbRvS aanduidt als proportionaliteit) en kan het doel niet met andere, minder beperkende maatregelen worden bereikt).

In de onderhavige uitspraak resteren vragen over de geschiktheid en de proportionaliteit. Op basis van nieuwe stukken van na de tussenuitspraak is aan die eisen volgens de AbRvS voldaan. Interessant is dat de AbRvS ook overwegingen wijdt aan de evenredigheid in strikte zin (evenwichtigheid). Zelfs als de raad redelijkerwijs heeft kunnen concluderen dat een planregeling geschikt is enz. in de zin van de criteria van de Dienstenrichtlijn, kan een planregeling in een concrete situatie onevenredig zijn in de zin van artikel 3:4, lid 2, Awb. Appellante stelt hier dat de raad had moeten afwijken van zijn detailhandelsbeleid, neergelegd in de Detailhandelsvisie. Op zich is afwijken van beleid mogelijk, omdat de raad immers alle omstandigheden van het geval moet betrekken; zie artikel 4:84 Awb en ECLI:NL:RVS:2016:2840. Hier heeft de raad echter in redelijkheid kunnen besluiten niet af te wijken van zijn beleid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob