Skip to main content

Borging van compensatie voor te vellen houtopstand

AbRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1165. Bij besluit van 14 oktober 2021 heeft de raad van Ridderkerk het bestemmingsplan “Oosterpark” vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het Oosterpark in Ridderkerk. Dit park heeft een oppervlakte van ongeveer 64 ha. Het park dient als recreatiegebied en bestaat voornamelijk uit bospercelen, water, grasvelden en wandel- en ruiterpaden.

Appellanten wijzen op de bomen die in het Oosterpark moeten worden gekapt om een uitbreiding van het sportcomplex mogelijk te maken. Volgens hen is de compensatie van de gekapte bomen onvoldoende geborgd. De Afdeling is het hiermee eens. Zij stelt vast dat de raad de compensatie uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening noodzakelijk acht. Volgens de Afdeling is de verwijzing van de raad naar de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Ridderkerk, waarin in artikel 4:11, eerste lid, een vergunningplicht is opgenomen voor het vellen van houtopstand in het Oosterpark, in dit verband ontoereikend, omdat dit artikel uitsluitend een mogelijkheid en geen verplichting bevat een herplantplicht op te leggen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Rob