Skip to main content

Boomvalken niet jaarrond beschermd

Het gaat in de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de AbRvS van 7 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:288, om een schorsingsverzoek om de kap van bomen tegen te gaan. In deze zaak is het recht van vóór 1 januari 2017 van toepassing. Gestreden wordt over de vraag of nesten van boomvalken jaarrond beschermd zijn. Verzoekers wijzen op de “Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en Faunawet, ruimtelijke ingreep”, waarin de nesten van deze vogels als jaarrond beschermd zijn aangewezen. Het gaat om een indicatieve lijst die is opgesteld door de Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV en die helpt om te bepalen of en in hoeverre een ontheffing is benodigd.

Uit verschillende onderzoeken uit deze zaak blijkt echter dat boomvalken gebruik maken van nesten van andere vogels. Ook blijkt uit deze onderzoeken dat boomvalken in de regel niet terugkeren naar hetzelfde nest. De voorzieningenrechter komt om die reden voorshands tot het oordeel dat boomvalken niet jaarrond beschermd zijn. Voor zover dit anders is, is ook niet gebleken van een verstoring met wezenlijke invloed. Daarbij betrekt de Voorzieningenrechter onder meer het oordeel dat er drie kunstnesten, geschikt voor de boomvalk, worden opgehangen. Het schorsingsverzoek wordt afgewezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan