Skip to main content

Bijbehorend bouwwerk onder term “hetzelfde perceel”

In de uitspraak van de AbRvS van 22 april 2015, nr. 201407692/1/A1 speelt de vraag of een paardenstal op hetzelfde perceel staat als het hoofdgebouw. Het college van burgemeester en wethouders van Dantumadiel heeft geweigerd om een omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van een paardenstal/berging (van 147 m2) aan de achterzijde van het woonperceel van appellant. Voor het legaliseren is een kruimelafwijking noodzakelijk en daarmee speelt de vraag of de paardenstal als bijbehorend bouwwerk kan worden opgericht. Op grond van artikel 1, eerste lid, bijlage II Bor is daarvoor van belang dat het bijbehorend bouwwerk zich bevindt op hetzelfde perceel als het hoofdgebouw. De bestemming van de grond is ‘agrarische cultuurgronden’. Volgens appellant vormen de beide percelen optisch één perceel.

In het Bor en de daarbij behorende bijlagen ontbreekt een definitie van wat onder het begrip ‘perceel’ moet worden verstaan. De Afdeling maakt daarom een feitelijke afweging. De woning en de paardenstal staan op afzonderlijke, aan elkaar grenzende, kadastrale percelen. Gelet op de stukken in het dossier en de ter zitting getoonde foto’s, is het perceel waarop de paardenstal/berging zich bevindt, niet als tuin bij de woning ingericht, maar, zoals ook de rechtbank heeft overwogen, als weiland. Bovendien vormen de twee percelen, volgens de Afdeling, optisch juist niet één geheel. Dit blijkt uit een luchtfoto en het feit dat op de scheiding van de beide percelen een afrastering staat. De conclusie is dat er sprake is van twee percelen en de paardenstal daarom geen bijbehorend bouwwerk kan zijn.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike.