Skip to main content

Bezonning en schaduwwerking; de “normen” van TNO

In de uitspraak van de Afdeling van 18 januari jl. (ECLI:NL:RVS:2023:172) komt een aantal appellanten op tegen een woningbouwproject in Almelo. Een terrein voorheen in gebruik ten behoeve van de textielindustrie wordt herontwikkeld tot stedelijk woon- en werkgebied. De bouwhoogte van de te realiseren woongebouwen mag maximaal 25 meter bedragen. Appellanten vrezen onder meer voor minder zonlicht. De gemeenteraad heeft een bezonningsonderzoek laten uitvoeren. Hoewel niet nieuw overweegt de Afdeling dat voor bezonning geen wettelijke normen bestaan en dat “niet ongebruikelijk” is de TNO-normering te hanteren bij de beoordeling van de gevolgen van een in het bestemmingsplan voorziene ontwikkeling voor de mate van bezonning en schaduwwerking. Vervolgens zijn er twee TNO-normen: een strenge en een lichte. Kortgezegd drie uur per etmaal bezonning in de periode van 21 januari tot en met 22 november (op de gevel van het gebouw), of twee uur per etmaal bezonning in de periode van 19 februari tot en met 21 oktober op de gevel van het gebouw. De keuze voor de te hanteren norm, lijkt de Afdeling aan de gemeenteraad te laten.

Het verrichte bezonningsonderzoek is door appellanten inhoudelijk niet bestreden. Uit het onderzoek lijkt echter wel te volgen dat er één of twee woningen zijn, waar niet wordt voldaan aan de TNO-normen. Onduidelijk is of dit de lichte of de strenge norm is. Desondanks laat de Afdeling het bestemmingsplan in stand, omdat – zo lijkt het – een vergelijking dient te worden gemaakt tussen de bezonning zoals die zal zijn na uitvoering van de in het plan voorziene ontwikkeling en de ontwikkeling die voorheen was toegestaan (maar wellicht niet feitelijk gerealiseerd) onder het oude planologische regime. Ten slotte zijn er door appellanten geen “bijzondere omstandigheden” aangevoerd op grond waarvan “desondanks” moet worden geoordeeld dat ter plaatse van hun woningen sprake zal zijn van onaanvaardbare gevolgen van het plan voor de mate van bezonning en schaduwwerking.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco