Skip to main content

Beweiden van koeien en uitrijden mest: vergunningplicht

In de uitspraak van de AbRvS van 4 februari 2015, nr.  wordt een besluit bestreden, waarin het college van GS van Limburg heeft geweigerd om handhavend op te treden tegen het beweiden van koeien en het uitrijden van mest wegens het ontbreken van een Nbw-vergunning.

Het college stelt zich op het standpunt dat het beweiden van koeien en het uitrijden van mest weliswaar een andere handeling als bedoeld in de Nbw is, maar dat de uitstoot van deze activiteiten geen negatieve effecten heeft. Naar het oordeel van de Afdeling is door het college ten onrechte niet onderzocht op welke afstand de bij het bedrijf in gebruik zijnde percelen van het Natura 2000-gebied en de stikstofgevoelige habitattypen liggen en of deze percelen worden gebruikt voor bemesten en weiden. Ook is het subsidiaire verweer van het college, dat sprake is van bestaand gebruik, onvoldoende onderbouwd. De enkele verwijzing naar gegevens met betrekking tot de uitvoering van de Meststoffenwet wat betreft uitrijden van mest biedt daartoe onvoldoende inzicht. Het bestreden besluit wordt vernietigd op grond van een motiveringsgebrek.

Ter voorlichting van partijen overweegt de Afdeling dat voor de betreffende melkveehouderij (na het bestreden besluit) een vergunning is verleend voor een bepaald veebestand met een totale toegestane ammoniakemissie. Tussen partijen is niet in geschil dat deze vergunning niet ziet op de activiteiten beweiden en het uitrijden van mest. Deze vergunning dient bij het nieuw te nemen besluit in aanmerking te worden genomen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan.