Skip to main content

Bevoegdheidsverdeling rechter bij verzoek om schadevergoeding

28 augustus 2017

Door de zogenoemde Grote Kamer van de Afdeling is een belangrijke uitspraak gedaan over de bevoegdheidsverdeling bij verzoeken om schadevergoeding (AbRvS 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2081). Waar ging het om? Een bedrijf zegt schade te hebben geleden als gevolg van een in  zijn ogen onrechtmatig Tracébesluit. De beweerdelijke schade bedraagt € 165.000,-. Voor een dergelijk schadevergoeding  zou het bedrijf naar de civiele rechter moeten:   de Afdeling is immers slechts bevoegd voor zover het verzoek tot schadevergoeding ten hoogste € 25.000,- bedraagt. Het bedrijf kiest er echter voor het verzoek tot schadevergoeding te beperken tot € 25.000,- en in te dienen bij de Afdeling. Het bedrijf heeft zich daarbij het recht voorbehouden om voor de schade die uitstijgt boven het bedrag van € 25.000,- een vordering  bij de burgerlijke rechter in te stellen. Is de Afdeling nu wel de bevoegde  rechter?  Ja, zo oordeelt de Afdeling met een verrassend eenvoudige redenering: de mogelijkheid voor een verzoeker om schadevergoeding aan de algemene bestuursrechter te vragen is slechts onderworpen aan twee beperkingen in artikel 8:89, lid 2, Awb. Uit die tekst kan niet worden afgeleid dat de wetgever de bevoegdheid van de algemene bestuursrechter heeft beperkt door te eisen dat de verzoeker uitdrukkelijk afstand moet hebben gedaan van zijn vordering voor zover dat het bedrag van € 25.000,- overstijgt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke